Polski English
Witaj nieznajomy, zaloguj się lub załóż konto.

Regulamin

Szkółka Roślin Ozdobnych "Polchloris"Justyna Bagińska

Imię                    Justyna
Nazwisko            Bagińska
Numer NIP          9141515627
Numer REGON   022101497

Adres
Biedrzychów 26
57-100 Strzelin

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sprzedazroslin.pl

2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu jest Łukasz Bagiński, zwany dalej także Sprzedawcą.

4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie www.sprzedazroslin.pl w chwili składania zamówienia.

5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

6. W przypadku sprzedaży produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

 

§ 2

Składanie zamówień

 

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.

2. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail na adres, który został przez niego podany, w celu potwierdzane zamówienia. Jeżeli e-mail nie dotarł do Kupującego po złożeniu zamówienia - zamawiający proszony jest sprawdzenie swojej skrzynki mailowej "spam" lub kontakt z obsługą Sklepu.

3. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane.

4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep będzie wysyłał powiadomienia na adres mailowy Kupującego o zmianie statusu zamówienia. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić także po zalogowaniu się do sekcji “Moje konto”.

5. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:

1)  przelewem na konto bankowe Sklepu

2)  przelewem za pośrednictwem serwisu tranferuj.pl

3)  kartą kredytową VISA lub Mastercard (przy pomocy serwisu Paypal.com) (chwilowo nieaktywne)

4)  przy odbiorze – zapłata przy odbiorze towaru gotówką:

a)  kurierowi lub na poczcie

b)  w siedzibie Sklepu (w przypadku odbioru osobistego)

W przypadku płatności przy odbiorze Sklep ma prawo w uzasadnionych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub mailowej tego typu zamówień.

6. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem na konto Sklepu lub za pomocą karty kredytowej.

 

§ 3

Realizacja zamówień

 

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy składaniu zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. Sklep zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy ww. dane są prawdziwe.

2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub gdy zamówienie budzi inne, uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.

3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.

5. Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

6. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego niebędącego konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

 

§ 4
Reklamacje (niezgodność towaru z umową)

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, e-mailem na adres: sklep@sprzedazroslin.pl, telefonicznie pod numerem: 723 912 436 w godz. od 13:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku lub osobiście w siedzibie Sklepu.

3. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.

6. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

5. Pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe, przekazem pocztowym lub osobiście w siedzibie Sklepu w zależności od woli wyrażonej przez Kupującego.

6. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.