Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej pojęcia należy przez nie rozumieć:

Sprzedający – Polcholoris Fabryka Zieleni Justyna Bagińska z siedzibą w Biedrzychowie 26, 57-100 Strzelin, posiadającą NIP: 9141515627

Konto bankowe: PLN: 58 1140 2004 0000 3502 7511 9010

Klient – osoba, która ukończyła 18. roku życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego sprzedazroślin.pl, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep internetowy sprzedazroślin.pl  – prowadzony przez Sprzedającego sklep internetowy dostępny pod adresem www.sprzedazroślin.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Sprzedającemu oferty do zawarcia umowy sprzedaży Towarów prezentowanych przez Sprzedającego w tym sklepie.

Towary – Sadzonki roślin, które są żywym towarem prezentowane w E-Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego sprzedazroślin.pl, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe i adresowe, może utworzyć konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów bez konieczności każdorazowego podawania tych danych.

Koszyk – lista Towarów sporządzona na podstawie wyborów Klienta spośród Towarów  prezentowanych w E- Sklepie.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego sprzedazroślin.pl

Wada towaru – roślina zainfekowana, roślina uszkodzona

Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

2. Sklep internetowy sprzedazroslin.pl prowadzony jest przez Polchloris Fabryka Zieleni Justyna Bagińska z siedzibą w Biedrzychowie 26, 57-100 Strzelin, posiadającą NIP: 9141515627

3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Polchloris Fabryka Zieleni Justyna Bagińska z siedzibą w Biedrzychowie 26, 57-100 Strzelin, posiadającą NIP: 9141515627 Określone zostały w nim w szczególności zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sprzedazroslin.pl, zawierania umów sprzedaży Towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym sprzedazroslin.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów oraz kosztów przesyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów E-Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu internetowego sprzedazroslin.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym, w szczególności składać reklamacje, za pomocą Działu Obsługi Klienta: e-mail: sklep@sprzedazroslin.pl. Obsługa Klienta czynna jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej E-Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Informacja o cenie podawana na stronie E-Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu rozdział III ust. 7 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w E-Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronie E-Sklepu służą jedynie prezentacji konkretnie wskazanych na nich Towarów.

9. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem E-Sklepu niezależnie od tego, czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

10. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych osobowych i adresowych przez Klienta oraz wskazanie numeru telefonu, adresu e-mail, dzięki którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.

II. ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z E-SKLEPU

1. Warunkiem korzystania z usług E-Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

2. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia konta użytkownika na stronie E-sklepu pod adresem internetowym www.sprzedazroslin.pl

3. Usługa polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności E-Sklepu po zalogowaniu się. Rejestracja Klienta w E-Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, dane rozliczeniowe, adres do doręczeń oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu rejestracji.

5. Informacje podane w Formularzu rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług konta użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: polchloris@gmail.com żądania usunięcia konta użytkownika wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w E-Sklepie.

7. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w E-Sklepie podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu E-Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw;

 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach E-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta użytkownika z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą korzystanie przez Klienta z E-Sklepu w sposób stanowiący naruszenie obowiązków, o których mowa w ustępie 8 powyżej. Sprzedający może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w E-Sklepie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w E-Sklepie.

10. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru w możliwie najkrótszym czasie. Towary niedostępne w magazynie zostaną usunięte z E-Sklepu bez zbędnej zwłoki.

11. Ze względu na charakterystykę Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym sprzedazroslin.pl Sprzedający zastrzega sobie prawo do braków magazynowych. W przypadku braku określonego Towaru, zamówionego przez Klienta, proponuje się zamianę tego Towaru na inny o takiej samej wartości lub zwrot należności za brakujący towar.

12. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Sklepie internetowym sprzedazroslin.pl

2. Elementem procedury składania zamówienia przez Klienta jest podanie przez Klienta danych osobowych i adresowych wskazanych przy składaniu zamówienia przez E-Sklep oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w E-Sklepie.

3. Złożenie zamówienia w E-Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia realizowane są przez Sprzedającego w terminie 0 -2 dni od daty zaksięgowania wpłaty Klienta, w wypadku wyboru opcji „za pobraniem”, od momentu złożenia zamówienia, o ile w momencie składania zamówienia nie został podany inny termin. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w czwartek po południu do niedzieli lub inne dni wolne od pracy, czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas obejmujący dni wolne od pracy, a wskazany termin realizacji zamówienia biegnie od następnego dnia roboczego po zakończeniu dni wolnych.

4. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie E-Sklepu przy pomocy danych podanych przez Klienta, po dodaniu Towaru do Koszyka i potwierdzeniu woli złożenia zamówienia.

5. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji konta użytkownika w E-Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do Koszyka, podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi w E-Sklepie informacje.

6. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym sprzedazroslin.pl stanowi ofertę Klienta złożoną Polchloris Fabryka Zieleni Justyna Bagińska do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Po zatwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail.


8. Klient ma prawo anulować zamówienie przed otrzymaniem od Sprzedającego Potwierdzenia wysłania zamówienia. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres polchloris@gmail.com

9. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT w formie elektronicznej w pliku PDF lub na życzenie klienta fakturę VAT, badź paragon fiskalny w formie papierowej).

10. Sprzedaż Towarów znajdujących się w E-Sklepie prowadzona jest za pośrednictwem sieci internetowej.

IV. PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Towarów oraz koszty przesyłki (dostawy) są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT. Towar znajdujący się na naszym sklepie jest opodatkowany 3% VAT

2. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym sprzedazroslin.pl nie zawierają kosztów przesyłki Towaru.

3. Koszty przesyłki zostały wskazane w zakładce „Koszty przesyłki”. Ponadto koszty przesyłki zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego sprzredazroslin.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia oraz złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt III. ust. 7 Regulaminu.

5. Informacja na temat ceny Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępna jest na stronie E-Sklepu i zamieszczona jest przy prezentowanym Towarze.

6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.

7. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie płatności przed wysyłką, brak otrzymania płatności na jeden z rachunków Polchloris Fabryka Zieleni w terminie 6 dni od złożenia zamówienia, spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

8. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy (zgodny z walutą wybraną podczas składania zamówienia) Sprzedającego, podany we wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest zawrzeć numer zamówienia w tytule realizowanego przelewu.

9. Do kwoty realizacji zamówienia, które zostanie opłacone za pośrednictwem systemu płatności PayPal, automatycznie zostaje doliczona prowizja w wysokości 4% wartości zamówienia.

10. Ceną wiążącą i ostateczną Towaru oraz kosztu przesyłki jest łączna cena zamówienia podana w Koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego sprzedazroslin.pl

11. Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz kosztu przesyłki.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I SPOSOBY DORĘCZENIA TOWARU

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty w postaci wiadomości e-mail - Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzenia wpłaty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2, Wysyłkę realizujemy od 21 marca do 31 listopada. Od 1 grudnia do 20marca można składac jedynie zamówienia i dokonywać przedpłaty.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi 0- 3 dni robocze. W przypadku wyboru opcji „płatności przed wysyłką” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz kosztów przesyłki za doręczenie Towaru. Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

3. Zamówienia w E-Sklepie realizowane są przez Sprzedającego według kolejności ich otrzymania.

4. Termin realizacji zamówienia nie jest równoznaczny z terminem przesłania towaru pod adres wskazany przez Klienta. Termin przesłania Towaru zależy bowiem od wybranego sposobu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Towary są doręczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy INPOST, DHL oraz DPD, według wyboru Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany wybranej przez klienta metody doręczenia lub firmy przewozowej w sytuacji przekroczenia regulaminowej wagi gabarytowej przesyłki.


6. Klient ma prawo odbioru osobistego zamówienia w siedzibie firmy polchloris fabryka Zieleni Justyna Bagińska, Biedrzychów 26, 57-100 Strzelin, po uprzednim zrealizowaniu zamówienia zgodnie z pkt. VI ust. 2 nimniejszego Regulaminu

8. Klient, odbierając przesyłkę z zamówionymi Towarami, powinien sprawdzić stan przesyłki.

9. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki w wyznaczonym terminie, z winy Klienta, Sprzedający wyśle ponownie przesyłkę dopiero po uiszczeniu przez Klienta kosztów przesyłki.

10. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki w wyznaczonym terminie, z winy Klienta, a następnie rezygnacji z zamówionego Towaru, Sprzedający zwróci Klientowi kwotę środków pieniężnych odpowiadającą zamówionemu Towarowi,wraz z kosztami wysyłki..


VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedazroslin.pl bez podania przyczyny.

2. W celu skorzystania z tego prawa Konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polchloris@gmail.com w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Towaru zakupionego u Sprzedającego. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Klientowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt III. ust. 8 Regulaminu oraz na Formularzu zwrotu - odstąpienia jaki przekazywany mailowo wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz fakturą VAT.

3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres E-Sklepu: polchloris@gmail.com

4. Formularz oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu dostępny jest na stronie internetowej E-Sklepu w zakładce REGULAMIN ZAKUPÓW jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki zamówionych Towarów. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia danych wymaganych do zwrotu płatności.

6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta do E-Sklepu.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

8. Konsument zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do E-Sklepu.

9. Sprzedający może powstrzymać się od zwrotu płatności do momentu, gdy otrzyma od Klienta zwracany product lud dowód jego odesłania. Na odesłanie towaru Klient ma 14 dni od chwili odstąpienia od umowy.

10. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym. Towar powinien być zwrócony w stanie kompletnym, także z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Polchloris Fabryka Zieleni Justyna Bagińska Biedrzychów 26, 57-100 Strzelin

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za za np. zaniedbanie sadzonki (nie podlewanie jej, przetrzymywanie przesyłki w zamkniętym kartonie bez dostępu do źródła światła).

12. Zgodnie korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.

z art. 38 U z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

VIII. WYMIANA ZAKUPIONEGO TOWARU

1. W terminie 30 dni od daty doręczenia Towaru, Klient uprawniony jest do wymiany zakupionego Towaru na inny, dostępny w E-Sklepie, którego cena jest taka sama bądź wyższa od ceny uprzednio zakupionego Towaru, podlegającego wymianie. W takim przypadku Klient ponosi koszty odesłania Towaru do E-Sklepu oraz koszty przesyłki towaru przez Sprzedającego.

2. Zwracany przez Klienta Towar, w celu jego wymiany na inny, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Zwracany Towar musi być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić jakichkolwiek zmian w stanie zdrowia i kondycji sadzonki. Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym na adres: Polchloris fabryka Zieleni Justyna Bagińska, Biedrzychów 26, 57-100 Strzelin

3. Jeżeli Towar wybrany na wymianę posiada taką sama cenę, jak Towar uprzednio zakupiony, Klient ponosi jedynie koszty związane z przesyłką Towaru wybranego na wymianę. W przypadku, gdy cena Towaru wybranego na wymianę jest wyższa niż cena uprzednio zakupionego Towaru, Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w cenie przelewem na numer rachunku bankowego E-Sklepu.

4. Procedura wymiany Towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia Sprzedającemu zakupionych uprzednio Towarów oraz zaksięgowania płatności za przesyłkę oraz ewentualnej różnicy w cenie Towaru wybranego na wymianę w stosunku do ceny zwróconego Towaru.

IX. REKLAMACJE

1. Jeżeli zamówiony Towar posiada wady, Klient może zgłosić reklamację.

2. Reklamacje mogą dotyczyć niekompletnego zamówienia, uszkodzenia roślin podczas transportu, ew choroby roślin która może się rozwinąć podczas transportu i nie została zauważona podczas pakowania.

3. W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia, brakujące Towary zostaną wysłane przesyłką kurierską na koszt Sklepu internetowego sprzedazroslin.pl lub zostanie dokonany zwrot wartości brakujących Towarów w terminie do 14 dni od momentu złożenia reklamacji.

4. Reklamację można zgłosić na adres email: polchloris@gmail.com odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres: Polchloris Fabryka Zieleni Justyna Bagińska, Biedrzychów 26, 57-100 Strzelin

5. Reklamowany Towar należy odesłać zapakowane w taki sam sposób jak zostały przez nas dostarczone.

6. Treść reklamacji powinna zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko;

 • adres do korespondencji;

 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 • datę nabycia Towaru;

 • nr zamówienia, którego dotyczy reklamacja;

 • rodzaj reklamowanego Towaru;

 • dokładny opis wady Towaru, datę jej stwierdzenia oraz zdjęcia reklamowanego Towaru

 • żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14-dni od daty jej otrzymania.

8. W przypadku, gdy w zgłoszeniu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub nie przedłoży dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie tych informacji lub przedłożenia dokumentów. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji, liczony jest od daty uzupełnienia tych braków.

9. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji, zgłoszonej przez Klienta, Sprzedający zwróci na rzecz Klienta koszt odesłania zamówionego Towaru w kwocie pieniężnej, odpowiadającej najtańszej dostępnej w Sklepie internetowym sprzedazroslin.pl formy przesyłki.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, złożenia zamówienia bez rejestracji oraz zawarcia umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Towarach Sprzedawcy.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Poufności” dostępnej na stronie internetowej www.sprzedazroslin.pl.

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Sprzedający informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.

2. Sprzedający informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych sposobów rozstrzygania sporów.

XII. LICENCJA

1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego sprzedazroslin.pl przez Sprzedawcę, w szczególności nazwa Sklepu internetowego, w tym znak towarowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne tj. zdjęcia, a także opisy Towarów, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.

3. Klient, umieszczając w ramach Sklepu internetowego sprzedazroslin.pl jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu sklepu internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego sprzedazroslin.pl), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.). W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ustępie, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie E-Sklepu. Nie dotyczy to jednak zamówień i umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu. Wszystkie zamówienia i umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia bądź zawarcia umowy sprzedaży.

4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie E-Sklepu.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innych urządzeniach używanych przez Klienta.

6. Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego sprzedazroslin.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.